Raya Real - Nos Fuimos Lejos

No quiero que esta noche pase y se nos acabe
Quiero que sea interminable
Ella sabe entrar en mi cabeza
Con delicadeza me des-estresa
Ella sabe qué bot...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.