Guap Tarantino - Say My Name

Yeah, make her say my name (ooh)
Make her say my name (yeah)
I just changed the game, I want money fuck the fame
In her mouth like candy canes (yea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.