Tory Lanez - Just Got It Done

Quarantine (quarantine, quarantine)
Well dammit Bob, I will be a ghetto niggas in the hoods uncle (perfect)
If you look at her tig ol' biddies (calc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.