Spillage Village - Cupid

Hey, good lookin'
Ooh, she wanna get a whoopin'

Say pretty lady (hey, good lookin')
You wanna come and be my baby? (Ooh, she wanna get a whoopin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.