Cory Branan - Yesterday (Circa Summer 90 Somethin')

It was undeniably summer and I was certifiably cool
With my acid-washed jacket and my stone-washed jeans
I rose out of the kiddie pool
You were a w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.