Gia Woods - CHAOS

VERSE
I fed your drama
and your drama fed mine
love in a coma
couldn’t wake up if we tried
honestly we fell so hard
and we hit the ground harder
throw...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.