BBC Concert Orchestra - Saint Nicolas, Op 42: The Death of Nicolas

NICOLAS
Death, I hear thy summons and I come
in haste, for my short life is done
And o! my soul is faint with love
for Him who waits for me above.
Lor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.