BBC Concert Orchestra - Saint Nicolas, Op 42: The Birth of Nicolas

CHORUS
Nicolas was born in answer to prayer
and leaping from his mother's womb he cried:

NICOLAS (BOY)
God be glorified!

CHORUS
Swaddling-bands and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.