Dave Hause - Minimum Wage is a Gateway Drug

Now, I'm stealing cigarettes
Selling them off to friends for rent
Plus a paycheck and still in debt?
I'm asking how could it be?
I know they know I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.