George White Group - You Really Got Me

Girl, you really got me goin'
You got me so I don't know what I'm doin' now
Yeah, you really got me now
You got me so I can't sleep at night
Yeah, you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.