Drake - Laugh Now Cry Later

Whoa, whoa
Yeah

Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby
I took a half and she took the whole thing, slow down, ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.