Blitzen Trapper - Masonic Temple Microdose #1

I've loved you so long, I can't tell where it hurts
I broke my wrist just trying to take off your shirt
Your parties bore me but the music just slay...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.