The Courteeners - Will It Be This Way Forever?

A bicycle shop at the end of the road
A Chinese chippy to ease the load
The lights are low, and life's not fair
What I have is yours to share

Vi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.