The Courteeners - Cross My Heart & Hope to Fly

How can I create a work of art?
Angled over a dishwasher that just won't start
Domestic bliss are you taking the piss
I need a minute on my own, mi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.