Ozuna - El Reggaetón

Woh oh
(Llegó a la disco, D-DJ)

Llegó a la disco ella conoce al DJ (DJ)
Pide que le den break
Pa que le pongan la de ella (la de ella)
La veo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.