Eli Brown - Immortal

I believe that destiny is calling me

Yeah
Yeah
Yeah

I only feel immortal with you
Only feel immortal with you
I keep dreaming, why can't we live for...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.