Groove Messengers - Blame It on the Rain

Whoo, oh girl
Blame it on the rain (yeah, yeah)
Blame it on the stars (whoo)
You said you didn't need her
You told her good-bye (good-bye)
You sacrifi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.