Urselle - Girl, You'll Be a Woman Soon

Girl, you'll be a woman soon
I love you so much, can't count all the ways
I've died for you girl and all they can say is
""He's not your kind""
They n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.