Laas Unltd. - DAMNSON

Ah, yeah
Damn son, ah
G-G-God MC
Best kept secret, so wie Diamond D, ah

Damn son, God MC
Damn son, Bars wie Rakim, lyrically, so wie Talib Kwel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.