Bryce Vine - Classic and Perfect

Girl, you're classic and you're perfect
And you're alrighty 'cause you're flawed like me
Yeah, you're new school but you're old soul
Yeah, you're s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.