Bryce Vine - Strawberry Water

I wanna feel my feet on solid ground
I wanna sober up but I can't right now
Swing and a miss I was up now I'm upside down, down
Walk it off
I got ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.