Yiğit Seferoğlu - Kitapsız

Bi küfür aklımda
Tam dilimin ucunda
Dönüyor başım yine
Üstelik henüz içmedim de

Bir soru var aklımda
Biliyorum ki cevapsız
Öyle bağlanmışım sana kita...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.