El Barrio - Angel Malherido

Tengo un angel que me guía
Que discute y hasta porfía
Con el angel de la guarda

Tengo un angel que seduce
Solo piden que lo escuchen
Y que no l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.