Laas Unltd. - CRAZY

(Yeah, ah, yeah, yeah, ah)
Crazy, ah

Bisher jede Beziehung gefickt
Bitch, bitte fick mal nicht mein' Mode
Kopf war gefickt und vom critical ston...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.