SFB - Fuck It Up

Fuck it up eh
Fuck it up eh
Fuck it up eh
Fuck it up eh
We fuckin' it up and fuck it up, we fuck it up today
We fuckin' it up and fuck it up, we ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.