Kevin - Als Ik Je Niet Zie

Ik wilde alleen zijn
Maar ik kan niet alleen zijn
So bel me on the late nights
Late night, nights
Jij weet allang en ik weet allang
Dat dit voor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.