Caleb Caudle - Feelin' Free

Another butterfly in a spider's web
At nights I don't sleep I just lay there in my bed
I count the sheep, try to outrun my thoughts
Try not to think a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.