Part Time - I Can Treat You Better (feat. Ariel Pink)

Does he sweep you off into the night?
Does he tell you everything is alright?
Does he hold you when you cry?
I can show you he's not right.
I can...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.