Sada Baby - Funky Kong

(My nigga Lee, I think we got another one)

Hmm

Ayy, uh, freaky bitch, you is just that
Unless I say otherwise, get the fuck back, huh
Call of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.