Machine Gun Kelly - Concert for aliens

The headlines say, "The world is over"
Whatever happened to a fairy tale ending
You can't pass if you don't know the code word
I'm inside of a UFO ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.