The Kid LAROI - RUNNING

I know that you're mad at me
Giving attitude
Can I make you feel comfortable?
You got a lot to say
Who you lying to?
Tell me baby
What I'm suppo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.