Drake - Only You Freestyle

(M1OnTheBeat)
Woi
Yes (M1OnTheBeat)
Yes
Woi
Again and again
Again and again
Yeah

Yo
Chubbs might jam next youth for a chain
And give it to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.