The Kid LAROI - TELL ME WHY

Shit (oh yeah, oh yeah)
You know it, don't give me shit when I'm (yeah, yeah)
(Tell me why)
Tell me why, tell me why
It's so hard to say goodbye
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.