StaySolidRocky - Rip N Runnin'

Times are runnin', rip 'n' runnin' we can't go back
I stopped takin' adderall but girl you know that
Thought you pulled up in the Wagon, hope you dr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.