Donna Cruz - Kadenang Bulaklak

Ang wikang ginagamit ng mga puso
Natututunan kahit di ituro
Sa ating buhay darating ang sandaling
Puso'y tatawagin
Upang kanyang pag-aralan
Ang wikang...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.