Joel Corry - Head & Heart

Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-dum
Ba-ba-ba-dum ba-ba-dum ba-ba-da-dum

Oh my God, oh my God
This feeling's just begun
I'm saying things I've never...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.