Lancey Foux - RELAX !i

Eediat (dickhead)

Don't talk back, relax
We chop off your leg and we chop off your hand
We go Gaddafi, Saddam
We tried to talk, but you didn't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.