S.P. Balasubrahmanyam - शुभं करोति कल्याणम्

शुभं करोति कल्याणम् शुभं करोति कल्याणम्
आरोग्यं धनसंपदा आरोग्यं धनसंपदा


शत्रुबुद्धिविनाशाय शत्रुबुद्धिविनाशाय
दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति नमोऽस्तुते

दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिः परब्रह्म
दीपज्योति र्जनार्दनःदीपज्योति र्जनार्दनः
दीपो हरतु मे पापं दीपो हरतु मे पापं
संध्यादीप नमोऽस्तुते संध्यादीप नमोऽस्तुते

Lyrics licensed by LyricFind