Jim Cummings - Pooh's Lullabee

Lullabee, lullabee, honey bees in the tree
Rest your wings till the morning light

Lullabee, lullabee, honey bees in the tree
Your honey is safe t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.