Kim Appleby - G.L.A.D.

G-L-A-D
Is what I want for me
G-L-A-D good loving and devotion
G-L-A-D sing along with me
Good loving and devotion
Good loving and devotion

Go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.