Maroon 5 - Stereo Hearts

My heart's a stereo
It beats for you, so listen close
Hear my thoughts in every note, whoa-oh
Make me your radio
Turn me up when you feel low
Thi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.