Spillage Village - End Of Daze

I don't even wanna work

It's the end of days, end of times
My, oh my
Up in a blaze, you can't hide (can't hide)
Why oh why?
All the kids afrai...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.