S.P. Balasubrahmanyam - कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणयेति समर्पयामि
नारायणयेति समर्पयामि

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणयेति समर्पयामि
नारायणयेति समर्पयामि
नारायणयेति समर्पयामि

Lyrics licensed by LyricFind