Emilie-Claire Barlow - Sunshine Superman

Sunshine came softly through my a window today
Could've tripped out easy a but I've a changed my ways
It'll take time, I know it but in a while
You...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.