Fake Problems - Songs For Teenagers

Looking for love in all the wrong places,
Wanted to be famous but ended up in Naples.
Love is not the answer, I'm in love with this stuff.
I spent ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.