Preashea Hilliard - Fresh Fire

I wanna be everything you destined, I wanna walk with you, yeah
Wanna live, I wanna live with the burning passion
I wanna be ? show ?
Come on sing,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.