Trae Tha Truth - Gettin Paid

We blowin' money bitch
I go hard, I go hard, gettin' paid
I go hard, I go hard, gettin' paid

We don't even count the money no more we just blow i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.