Johnny Cooper - Take Your Number

Well you?re always in my ears?tellin? me what ?ya wanna hear?
Well, sorry buddy, I ain?t down for that
But I?ll tell ?ya what I?m gonna do?gonna liste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.