Johnny Cooper - Don't Feel Like That Anymore

Got my new shoes, my new coat on?
See I?m done with them blues, got this new thing goin? on
And I don?t need to worry, even though my vision was blurr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.