My Brightest Diamond - I Have Never Loved Someone the Way I Love You

I have never loved someone
The way I love you
I have never seen a smile
Like yours

And if you grow up to be king, or clown, or barber
I will sa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.